• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 090 168 3439
cac dang benh viem loi 01
03 - 09 - 2013

Các dạng của bệnh viêm lợi

Viêm lợi có 2 dạng chủ yếu: – Viêm lợi cục bộ: ...