Bệnh sâu răng là gì?

Nguồn gốc bệnh sâu răng (Etiology of tooth decay) Bệnh sâu răng có từ xa xưa, ngành khảo cổ học phát hiện xương và răng hoá thạch của loài người cho thấy thời thượng cổ loài người không có bệnh sâu răng. Từ 10.000 năm trước công nguyên (10.000 AC) người ta đã có sâu…