Tìm hiểu về hệ răng sữa và hệ răng vĩnh viễn của người

Ở loài người chỉ có 2 hệ răng đó là hệ răng sữa (milk teeth, deciduous dentition) và hệ răng vĩnh viễn (permanent dentition). – Răng sữa bắt đầu mọc ở tháng thứ thứ 6 sau khi sinh và hoàn tất bộ răng sữa ở tháng thứ 22 đến 24th gồm: 20 răng + 8…