• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
giu lai hay nho di rang khon 01
13 - 08 - 2013

Mọc răng khôn nên giữ lại hay nhổ đi

Cho đến nay, ngoại trừ các răng khôn mọc lệch hoặc ngầm ...