• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
dung suc mieng sau khi chai rang 01
12 - 08 - 2013

Đừng súc miệng ngay sau khi chải răng!

Lời khuyên này nghe thật không ổn nhưng theo kinh nghiệm của ...