• info@tramrang.com
  • 028 222 07 222 - 0945 973 439 - 0901 683 439
lo mieng mau lanh
16 - 08 - 2013

Bị lở miệng phảo làm sao để cho mau lành

Nếu nghĩ bệnh lở môi, lở miệng do siêu vi Herpes là ...